left arrow right arrow 

Home

LINK

MIS-OnLine

Gallery

Hello
xxx
เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า
Main Website
Core Value : CRS Team
C : Customer Focus

การยึดผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลบ้านเขว้าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
Vision
พันธกิจ
โรงพยาบาลบ้านเขว้า
1 : พัฒนาการบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการรักษาโรค
Gallery
Gallery Facebook